-5
vi
Freestyle question: ~ Dùng the same dishes có chính xác không mọi người ? Resolved
 •  Asked 3 years ago  •  by

1  Answer

1
Reliable
Sau "the same" có thể là danh từ, nên bạn dùng như vậy là đúng. Ví dụ:
The same house. The same parents. 
They're the same person.
Answered 3 years ago  •  by

Please login to post an answer