4
en vi
Thanks for answering
 •  Asked 3 months ago  •  by
Kim Liên vi | ban, zh, mus, cs, en, fr, ko, th11613

1  Answer

4
Semi-reliable
trái ngược / ngược lại (adj)
nói chuyện / trò chuyện (verb)
cuộc đàm thoại / cuộc nói chuyện / cuộc trò chuyện... (noun)
Answered 3 months ago  •  by

Please login to post an answer